FANDOM


Laval Forest Sprite
ラヴァル炎樹海の妖女
LavalForestSprite
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Pyro/Tuner
ATK/DEF 300/200
Mã số 15169262
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được gửi từ sân chơi vào Mộ bài: Tất cả quái thú "Laval" ngửa-mặt bạn đang điều khiển nhận thêm 200 ATK cho mỗi quái thú "Laval" trong Mộ bài của bạn, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
When this card is sent from the field to the Graveyard: All face-up "Laval" monsters you currently control gain 200 ATK for each "Laval" monster in your Graveyard, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.