Launcher Commander
ランチャー・コマンダー
LauncherCommander-YS18-EN-C-1E.png
 Tên Việt Kẻ Điều Khiển Máy Phóng
 Tên Nhật ランチャー・コマンダー
 Tên Nhật (rōmaji) Ranchā Komandā
 Tên Hàn 런처 커맨더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 35911108
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.