FANDOM


Last Chapter of the Noble Knights
(せい)()()(でん)(せつ)(しゅう)(まく)
LastChapteroftheNobleKnights-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
せい
でん
せつの
しゅう
まく
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
でん
せつ
の終
しゅう
まく
 Tên Nhật (rōmaji) Seikishi Densetsu no Shūmaku
 Tên Nhật (Dịch) End of the Legend of the Holy Knights
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 66970385
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.