FANDOM


Landrobe the Rock Vassal
()(てい)()(しん)ランドローブ
LandrobetheRockVassal-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
しんランドローブ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
しん
ランドローブ
 Tên Nhật (rōmaji) Chiteikashin Randorōbu
 Tên Nhật (Dịch) Landrobe the Vassal of the Rock Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 95993388
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.