FANDOM


Labradorite Dragon
ラブラドライドラゴン
LabradoriteDragon-SHSP-EN-SR-1E
 Tên Nhật ラブラドライドラゴン
 Tên Hàn 래브라도라이드래곤
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Tuner
 CÔNG / THỦ 0 / 2400
 Mã số 62514770
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.