L2 Cachevalier
 • Nhật:
  エル
  ツー
  キャッシュヴァリエ
 • Kana:
  エル
  ツーキャッシュヴァリエ
 • Romaji: Eru Tsū Kyasshuvarie
 • Việt: Kị Sĩ Bộ Tâm Trảm
Hệ

THỔ

Cấp sao

6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

[ ]
Nếu lá này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Liên-2 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng phủ nhận hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "L2 Cachevalier" một lần trong lượt.
CÔNG / 800   THỦ / ???
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh L2 Cachevalier If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Link-2 monster in your GY; Special Summon it, but negate its effects. You can only use this effect of "L2 Cachevalier" once per turn.

Hình ảnh khác

L2Cachevalier-JP-Anime-VR-NC.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.