Lật bài

Nhật (kanji)

リバース

Rōmaji

Ribāsu

Bản dịch tiếng Nhật

Reverse

Tiếng Anh

FLIP

Để lật là thay đổi một thẻ từ một mặt-úp thành mặt-ngửa , hoặc ngược lại. Người chơi không được phép để lật mặt thẻ đã úp xuống trong cùng một lượt, ngoại trừ thông qua tác dụng thẻ.

Cách để lật quái thú

Có 4 cách để Quái thú có thể được lật lên :

  1. Thông qua Triệu hồi Lật mặt .
  2. Thông qua thay đổi vị trí chiến đấu ; một mặt-úp quái vật ở tư thế phòng thủ phải được lật khi nó thay đổi vị trí để tấn công thông qua tác dụng của thẻ bài như " A / D Changer " .
  3. Thông qua chiến đấu ; một Lá bài Quái thú úp xuống phải được lật ở Bước Thiệt hại nếu nó bị tấn công.
  4. Thông qua tác dụng thẻ bài, chẳng hạn như " Swords of Revealing Light " hoặc " Book of Moon " .

Cách để lật Bài Phép và Bẫy

Có 2 cách để Bài Phép/Bẫy có thể được lật lên:

  1. Thông qua kích hoạt nó .
  2. Thông qua tác dụng thẻ, chẳng hạn như " Scrap-Iron Scarecrow ".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.