FANDOM


Turn là cách sắp đặt một lượt đi đầy đủ giữa các bài thủ trong một Duel , khi một bài thủ có thể lựa chọn hành động của họ dựa trên các card và thứ tự của các giai đoạn.

Mỗi lần lượt được chia thành sáu giai đoạn sau đây :

  1. Draw Phase
  2. Standby Phase
  3. Main Phase 1
  4. Battle Phase
  5. Main Phase 2
  6. End Phase

Lượt của người chơi phải đi qua một hoặc nhiều các giai đoạn cho đến khi họ đã hoàn thành End Phase của mình.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.