FANDOM


Kyoutou Waterfront
KyoutouWaterfront-CORE-EN-C-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 56111151
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.