FANDOMTham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 24: "Đôi cánh Nổi loạn - Liệp Mãnh Điêu"
  2. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 75: "[[Yu-Gi-Oh! ARC-V - Tập 075|]]"
  3. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 101: "Đôi mắt Thiên hà"
  4. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên ep119
  5. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 104: "[[Yu-Gi-Oh! ARC-V - Tập 104|]]"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.