Kuriboo
  • Nhật: クリブー
  • Romaji: Kuribū
Hệ

ÁM

Cấp sao

1 CG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Bạn có thể vứt bỏ 1 Bài Bẫy, chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển. Quái thú đó giảm 1500 CÔNG, cho đến Giai đoạn Kết thúc. Lá này không thể được Hi sinh cho việc Triệu hồi Hi sinh.
CÔNG / 300   THỦ / 200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Kuriboo You can discard 1 Trap Card to select 1 face-up monster your opponent controls. That monster loses 1500 ATK until the End Phase. This card cannot be Tributed for a Tribute Summon.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.