Kuribee
  • Nhật: クリビー
  • Romaji: Kuribī
Hệ

ÁM

Cấp sao

1 CG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi một "Kuribah", "Kuribeh", "Kuribee", "Kuriboh" hoặc "Kuriboo" mà bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công, bạn có thể phủ nhận tấn công. Lá này không thể được Hi sinh cho việc Triệu hồi Hi sinh.
CÔNG / 300   THỦ / 200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Kuribee When a face-up "Kuribah", "Kuribeh", "Kuribee", "Kuriboh" or "Kuriboo" you control is selected as an attack target, you can negate that attack. This card cannot be Tributed for a Tribute Summon.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.