FANDOM


Kuribandit
クリバンデット
Kuribandit
Nhóm liên quan Kuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 1000/700
Mã số 16404809
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Kết thúc, nếu lá này đã được Triệu hồi Thườnglượt này: Bạn có thể Hi sinh lá này; khai quật 5 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, bạn có thể lấy 1 Bài Phép/Bẫy đã khai quật được lên tay, đồng thời đưa các lá bài còn lại vào Mộ bài.
English Description
During the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: You can Tribute this card; excavate the top 5 cards of your Deck, you can add 1 excavated Spell/Trap Card to your hand, also send the remaining cards to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.