Kuribabylon
  • Nhật: クリバビロン
  • Romaji: Kuribabiron
Hệ

ÁM

Cấp sao

5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu lá này đã được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Kuribah", CÔNG của nó bằng với tổng CÔNG của các quái thú bị trục xuất bởi hiệu ứng đó. Nếu "Kuribah", "Kuribeh", "Kuribee", "Kuriboh", và "Kuriboo" mà bạn sở hữu bị trục xuất, bạn có thể trục xuất lá này; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Khi đòn tấn công của lá này bị phủ nhận, và 1 "Kuribah", "Kuribeh", "Kuribee", "Kuriboh", và "Kuriboo" bạn sở hữu bị trục xuất, bạn có thể trục xuất lá này; Triệu hồi Đặc biệt chúng.
CÔNG / ?   THỦ / 200 [note 1]
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Kuribabylon If this card was Special Summoned by the effect of "Kuribah", its ATK is equal to the total ATK of the monsters removed from play by that effect. If 1 "Kuribah", "Kuribeh", "Kuribee", "Kuriboh", and "Kuriboo" you own are currently removed from play, you can remove this card from play to Special Summon those monsters. When this card's attack is negated, and 1 "Kuribah", "Kuribeh", "Kuribee", "Kuriboh", and "Kuriboo" you own are currently removed from play, you can remove this card from play to Special Summon those monsters.

Hình ảnh khác

Notes

  1. This card's ATK is listed as 0 on yugioh.com.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.