Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Kozmotown
Kozmotown-CORE-EN-R-1E.png
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 67237709
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa

[[Category:]]