FANDOM


Kozmo Lightsword
KozmoLightsword-PGL3-EN-GScR-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 82270047
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.