"Kozmo" là một archetype độc quyền TCG ra mắt trong Clash of Rebellions.

Archetype này bao gồm các quái thú "phi công" Loại-Psychic và "phi thuyền" Loại-Machine Hệ-QUANG và Hệ-ÁM với hiệu ứng tự trục xuất để Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Kozmo" khác. Các quái thú phi công có Quick Effect giúp trục xuất chính chúng từ sân để Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú "Kozmo" Cấp cao từ tay, trong khi các phi thuyền có Trigger Effect giúp tự trục xuất chính chúng từ Mộ bài khi bị hủy để Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú "Kozmo" Cấp thấp từ Bộ bài.

Archetype này cũng có các hiệu ứng ảnh hưởng đến LP của người chơi, như một số lá bài yêu cầu mất/trả LP, và số khác phục hồi chúng, tương tự như các quái thú Psychic tiên phong.

Nguồn gốc

Các lá bài "Kozmo" dường như được làm dựa trên nhân vật, địa điểm, và đồ vật từ The Wizard of OzStar Wars. Các quái thú phi công dựa theo các nhân vật, các phi thuyền là từ vật thể và phương tiện, còn Bài Phép Môi trường là địa điểm.

Level Lớp Bài Kozmo Wizard of Oz Star Wars
1 Phi công
Kozmo Tincan
Tin Woodman R2-D2
2 Phi công Kozmo Strawman Scarecrow C-3PO
2 Phi công Kozmo Scaredy Lion
Cowardly Lion
Chewbacca
3 Phi công Kozmo Farmgirl Dorothy Gale Anakin Skywalker/Luke Skywalker
3 Phi công Kozmo Soartroopers Winged monkeys Stormtrooper
4 Phi công Kozmo Goodwitch Good Witch of the North Qui-Gon Jinn
4 Phi công Kozmoll Wickedwitch Wicked Witch of the East Darth Maul
5 Phi công Kozmoll Dark Lady Wicked Witch of the West Darth Vader
5 Phi thuyền Kozmo Delta Shuttle Wild Crow V-19 Torrent / Imperial Shuttle
5 Phi thuyền Kozmo Sliprider Ruby slippers ARC-170 Starfighter / X-wing starfighter
6 Phi thuyền Kozmo DOG Fighter Wolf TIE fighter / Vulture droid
6 Phi thuyền Kozmo Landwalker Giant spider All Terrain Armored Transport / Homing Spider Droid
7 Phi thuyền Kozmo Forerunner Silver Shoes Millennium Falcon
8 Phi thuyền
Kozmo Dark Destroyer
Flying Broomstick Scimitar Sith Infiltrator
9 Phi thuyền Kozmo Dark Eclipser Black Bee Star Destroyer
10 Phi thuyền Kozmo Dark Planet
Wicked Witch's castle
Death Star
Khác Kozmotown Emerald City Coruscant
Khác Kozmo Lightsword Wand
Lightsaber
Khác Kozmojo Magic The Force / Force Choke
Khác Kozmourning The death of the Wicked Witch of the West The death of Darth Vader

Các lá bài Kiến nghị

Các lá bài Kiến nghị

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.