FANDOM


Knightmare Goblin
トロイメア・ゴブリン
KnightmareGoblin-FLOD-EN-UR-1E
 Tên Nhật トロイメア・ゴブリン
 Tên Nhật (rōmaji) Toroimea Goburin
 Tên Nhật (Dịch) Troymare Goblin
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1300 / 2
 Mã số 39064822
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.