FANDOM


Knight Day Grepher
騎士(ナイト)デイ・グレファー
KnightDayGrepher
Nhóm liên quan Grepher
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Gemini/Effect
ATK/DEF 1700/1600
Mã số 15767889
Loại Hiệu ứng Unclassified, Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Lá này được xem như là Quái thú Thường khi nào mặt-ngửa trên sân hoặc ở trong Mộ bài. Khi mà lá này là Quái thú Thường trên sân, bạn có thể Triệu hồi Thường nó để khiến nó trở thành Quái thú Hiệu ứng với hiệu ứng này.
● Vào Lượt Kết thúc của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép Trang bị trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Knight Day Grepher" một lần trong lượt.
English Description
This card is treated as a Normal Monster while face-up on the field or in the Graveyard. While this card is a Normal Monster on the field, you can Normal Summon it to have it become an Effect Monster with this effect.
● During your End Phase: You can target 1 Equip Spell Card in your Graveyard; add that target to your hand. You can only use this effect of "Knight Day Grepher" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.