"Knight" (ナイト Naito) là một archetype các lá bài có lá bài chỉ trong anime "Revival Knight" là bài hỗ trợ duy nhất. "Knights" không tập trung vào mục tiêu cụ thể cũng như không có bất kỳ sự liên quan gì, nhưng chúng có types-phụ của riêng chúng giống như "HERO".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.