FANDOM


King's Synchro
王者の調和(キングス・シンクロ)
KingsSynchro-DPDG-EN-R-1E
 Tên Việt Đồng Bộ của Vua
 Tên Nhật (Kana)
王者の調和
キングス・シンクロ
 Tên Nhật (Chuẩn) 王者の調和
キングス・シンクロ
 Tên Nhật (rōmaji) Kingusu Shinkuro
 Tên Hàn 킹스 싱크로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 27503418
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.