FANDOM


King's Consonance
(おう)(ごん)調(ちょう)()
KingsConsonance-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
おう
ごん
調
ちょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
ごん
調
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Ōgon Chōwa
 Tên Nhật (Dịch) Harmony of the King's Soul
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 24590232
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.