FANDOM


Khủng Long

Tomozaurus-TF04-JP-VG

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(きょう)(りゅう)

Nhật (furigana)

きょうりゅう

Nhật (kanji)

恐竜

Rōmaji

Kyōryū

Tiếng Anh

Dinosaur

Xuất hiện trong (anime)
Xuất hiện trong (manga)

Yu-Gi-Oh! GX

Lists


Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Archetypes

Thuần

Nhiều-Loại

Ví dụ

JurracTyrannus-HA02-EN-ScR-1E


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.