Khả năng/Ability (能力 Nōryoku) là một phân loại của Bài Quái thú. Các khả năng được liệt kê bên phải Loại quái thú, ví dụ như "[Spellcaster/Spirit/Effect]". Khả năng có thể là Toon, Spirit, Union, Gemini, Synchro, Xyz, Pendulum, FlipSpecial Summon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.