FANDOM


Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
カラクリだいしょうぐんブレイド
KarakuriSteelShogunmdl00XBureido-GLD5-EN-GUR-LE
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2800/1700
Mã số 66976526
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú khác-Tuner Loại-Machine
Khi lá bài này được Triệu hồi Đồng bộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Karakuri" từ Bộ bài chính của bạn. Một lần mỗi lượt, khi tư thế chiến đấu của một quái thú "Karakuri" mặt-ngửa mà bạn bị thay đổi (và nó vẫn mặt-ngửa): Rút thêm 1 lá bài.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters
When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn, when the battle position of a face-up "Karakuri" monster you control is changed (and remains face-up): Draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.