FANDOM


Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
カラクリへいニサム
KarakuriSoldiermdl236'Nisamu'STBL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1400/200
Mã số 03846170
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Thế Công mặt-ngửa này trên sân bị chọn làm một mục tiêu tấn công, chuyển nó về Thế Thủ. Khi lá bài này bị tiêu diệt trong chiến đấu và được đưa xuống Mộ bài, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Karakuri" Cấp sao 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài chính của bạn ở Thế Công mặt-ngửa.
English Description
This card must attack if able. When this face-up Attack Position card on the field is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can Special Summon 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster from your Deck in face-up Attack Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.