FANDOM


Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
カラクリだいしょうぐんブレイド
KarakuriShogunmdl00Burei-CT10-EN-SR-LE
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2800/1700
Mã số 66976526
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner Loại-Machine
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Karakuri" từ Bộ bài chính của bạn. Một lần mỗi lượt, khi tư thế chiến đấu của một quái thú "Karakuri" mặt-ngửa mà bạn điều khiển bị thay đổi (và vẫn tiếp tục mặt-ngửa): Rút thêm 1 lá bài.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters
When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn, when the battle position of a face-up "Karakuri" monster you control is changed (and remains face-up): Draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.