FANDOM


Karakuri Ninja mdl 919 "Kuick"
カラクリにんじゃクイック
KarakuriNinjamdl919Kuick-STOR-EN-C-UE
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1700/1500
Mã số 06276588
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài mặt-ngửa này bị chọn làm mục tiêu tấn công, thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi lá bài này phá hủy một quái thú đối phương trong chiến đấu và gửi nó xuống Mộ bài, chọn 1 quái thú "Karakuri" Cấp sao 4 hoặc thấp hơn trong Mộ bài của bạn, và Triệu hồi Đặc biệt nó ở Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
This card must attack if able. When this face-up card is selected as an attack target, change its battle position. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard, select 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster in your Graveyard, and Special Summon it in face-up Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.