Karakuri Ninja mdl 7749 "Nanashick"
カラクリにんじゃナナシック
KarakuriNinjamdl7749NanashickEXVC-EN-C-1E.jpg
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 2200/1800
Mã số 50615578
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài mặt-ngửa này bị chọn làm mục tiêu tấn công, thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể bốc thêm 1 lá bài ứng với mỗi quái thú "Karakuri" ở Thế Thủ mà bạn điều khiển.
English Description
This card must attack if able. When this face-up card on the field is selected as an attack target, change its battle position. When this card is Normal Summoned, you can draw 1 card for each face-up Defense Position "Karakuri" monster you control.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.