FANDOM


Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
カラクリにんじゃサザンク
KarakuriNinjamdl339Sazank-STBL-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1200/1200
Mã số 93724592
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài này đang ở Thế Công mặt-ngửa bị chọn làm mục tiêu tấn công, chuyển nó sang Thế Thủ. Khi lá bài này được lật mặt-ngửa, chọn 1 quái thú mặt-ngửa trên sân, và gửi nó xuống Mộ bài. Trong suốt lượt lá bài này được lật mặt-ngửa, nó có thể tấn công trực tiếp đối phương.
English Description
This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is flipped face-up, select 1 face-up monster on the field, and send it to the Graveyard. During the turn this card is flipped face-up, it can attack your opponent directly.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.