FANDOM


Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
カラクリしょうにんイナシチ
KarakuriMerchantmdl177'Inashichi'STBL-EN-R-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 500/1500
Mã số 30230789
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài này đang ở Thế Công mặt-ngửa trên sân bị chọn làm mục tiêu tấn công, chuyển nó sang Thế Thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, lấy 1 lá bài "Karakuri từ Bộ bài chính lên tay bạn.
English Description
This card must attack if able. When this face-up Attack Position card on the field is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is Normal Summoned, add 1 "Karakuri" card from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.