FANDOM


Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
カラクリこまちニニシ
KarakuriKomachimdl224Ninishi-EXVC-EN-C-UE
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 0/1900
Mã số 24621460
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài mặt-ngửa này ở trên sân bị chọn làm mục tiêu tấn công, thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Trong khi lá bài này đang ở trạng thái mặt-ngửa trên sân, một lần mỗi lượt tại Lượt Chính của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường một quái thú Karakuri cùng với việc Triệu hồi Thường hoặc Úp quái thú khác. (Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)
English Description
This card must attack if able. When this face-up card on the field is selected as an attack target, change its battle position. While this card is face-up on the field, once per turn during your Main Phase, you can Normal Summon a "Karakuri" monster in addition to your Normal Summon or Set. (You can only gain this effect once per turn.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.