FANDOM


Karakuri Klock
カラクリ粉
KarakuriKlockSTBL-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 79178930
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt chỉ khi một quái thú "Karakuri" ở Thế Thủ mặt-ngửa bị chọn làm một mục tiêu tấn công. Phá hủy tất cả quái thú mặt-ngửa mà đối phương diều khiển.
English Description
Activate only when a face-up Defense Position "Karakuri" monster is selected as an attack target. Destroy all face-up monsters your opponent controls.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.