FANDOM


Karakuri Gold Dust
カラクリ粉
KarakuriGoldDust-STOR-EN-C-UE
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 16708652
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ Kích hoạt trong Lượt Chiến đấu. Chọn 2 quái thú "Karakuri" mặt-ngửa đang ở Thế Công. Chuyển 1 quái thú trong số được chọn về Thế Thủ, và quái thú còn lại được tăng ATK bằng với ATK của quái thú đã được chuyển về Thế Thủ, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Activate only during the Battle Phase. Select 2 face-up "Karakuri" monsters in Attack Position. Change 1 of the selected monsters to Defense Position, and the other gains ATK equal to the ATK of the monster changed to Defense Position, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.