FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:48, ngày 18 tháng 8 năm 2014Trydungnguyen (tường | đóng góp)‎ . . (950 byte) (+950)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |OtherName = Karakuri Bushi mdl 6318 "Muzanichiha" |tennhat = カラクリだるシンクロー |hinhanh = …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.