Karakuri Bushi mdl 6318 "Muzanichiha"
カラクリだるシンクロー
KarakuriBushimdl6318“Muzanichiha”STBL-EN-R-1E.jpg
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/600
Mã số 39118197
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài này đang ở Thế Công mặt-ngửa trên sân bị chọn làm mục tiêu tấn công, chuyển nó sang Thế Thủ. Nếu các quái thú "Karakuri" jkhác trên sân bị tiêu diệt, lá bài này tăng 400 ATK.
English Description
This card must attack if able. When this face-up Attack Position card on the field is selected as an attack target, change it to Defense Position. If another "Karakuri" monster on the field is destroyed, this card gains 400 ATK.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.