FANDOM


Karakuri Barrel mdl 96 "Shinkuro"
カラクリだるシンクロー
KarakuriBarrelmdl96ShinkuroSTBL-EN-R-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 400/400
Mã số 92300891
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài này đang ở Thế Công mặt-ngửa trên sân được chọn làm mục tiêu tấn công, thay đổi trạng thái về Thế Thủ. Một lần mỗi lượt, lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu.
English Description
This card must attack if able. When this face-up Attack Position card on the field is selected as an attack target, change it to Defense Position. Once per turn, this card cannot be destroyed by battle.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.