FANDOM


Karakuri Anatomy
カラクリかいたいしんしょ
KarakuriAnatomy-STBL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 85541675
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi khi một quái thú "Karakuri" thay đổi tư thế chiến đấu, đặt 1 Karakuri Counter lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này từ trên sân xuống Mộ bài để rút thêm 1 lá bài tương ứng với mỗi Karakuri Counter trên lá bài này.
English Description
Each time a "Karakuri" monster's battle position is changed, place 1 Karakuri Counter on this card (max. 2). You can send this card from the field to the Graveyard to draw 1 card for each Karakuri Counter on this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.