Kaiser Glider - Golden Burst
カイザー・グライダー-ゴルデン・バースト
KaiserGliderGoldenBurst-VP21-JP-OP.png
 Tên Việt Phi Long Đế - Hoàng Tạc Cầu
 Tên Nhật カイザー・グライダー-ゴルデン・バースト
 Tên Nhật (rōmaji) Kaizā Guraidā - Goruden Bāsuto
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 2400 / 2200
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.