FANDOM


Kaiser Colosseum
カイザーコロシアム
KaiserColosseum-DR1-EN-C-UE
 Tên Việt Đấu Trường Bá Vương
 Tên Nhật カイザーコロシアム
 Tên Nhật (rōmaji) Kaizā Koroshiamu
 Tên Hàn 카이저 콜로세움
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 35059553
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.