Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Kaiju Counter

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(かい)(じゅう)カウンター

Nhật (furigana)

かいじゅうカウンター

Nhật (kanji)

壊獣カウンター

Rōmaji

Kaijū Kauntā

Tiếng Anh

Kaiju Counter

Kaiju Counter là một loại bộ tích được dùng cho cả thành viên và các lá bài hỗ trợ của archetype "Kaiju". Chúng phục vụ cho nhiều mục đích, từ việc lấy thêm bài "Kaiju" lên tay, hủy các quái thú trên sân đối phương, hay ngăn chặn quái thú đối phương tấn công và vô hiệu các hiệu ứng của chúng.