FANDOM


Kaiju Capture Mission
KaijuCaptureMission-DOCS-EN-C-1E
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 81057455
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.