FANDOM


Kagetokage
カゲトカゲ
Kagetokage
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1100/1500
Mã số 94656263
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Cấp 4 sao: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Lá này không thể dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. When you Normal Summon a Level 4 monster: You can Special Summon this card from your hand. This card cannot be used as a Synchro Material Monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.