Junk Sleep
ジャンクスリープ
JunkSleep-ROTD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Phế Lạp Yên Giấc
 Tên Nhật ジャンクスリープ
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Surīpu
 Tên Hàn 정크슬리프
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 56294501
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.