FANDOMJunk Repair Heal
  • Nhật: ジャンク・リペア・ヒール
  • Romaji: Janku Ripea Hīru
  • Việt: Phục Chế Phế Lạp
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Junk Repair Heal Negate battle damage and recover 800 Life Points.
Nhật 戦闘ダメージを無効にしLPを800回復する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.