FANDOM


Junk Archer
ジャンク・アーチャー
300px-JunkArcher-DP09-EN-UR-UE
Nhóm liên quan JunkSynchron
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2300/2000
Mã số 42810973
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Junk Synchron" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú khác Tuner

Một lần mỗi lược, bạn có thể chọn 1 mục tiêu quái thú đối phương điều khiển, đưa quái thú đó ra khỏi cuộc chơi. Trong Lượt Kết thúc của lược này, nó trở về trên sân của đối thú, với cùng tư thế chiến đấu.

English Description
"Junk Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters

Once per turn, you can select 1 monster your opponent controls. Remove that monster from play. During the End Phase of this turn, it returns to your opponent's side of the field, in the same Battle Position.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.