FANDOM


Junk Anchor
  • Nhật: ジャンク・アンカー
  • Romaji: Janku Ankā
  • Việt: Phế Lạp Mỏ Neo
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

2 ★★

CÔNG / THỦ

0 / 0

Bạn có thể gửi một lá bài từ tay của bạn vào Mộ để Triệu hồi Đồng bộ với một quái thú "Junk" trong Mộ của bạn.


Nguồn Viz Media: Gửi một lá bài từ tay của bạn vào Mộ để Triệu hồi Đồng bộ với một quái thú Junk từ Mộ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Junk Anchor You can send one card from your hand to the Graveyard to Synchro Summon with a "Junk" monster in your Graveyard.
Nhật 手札を1枚墓地へ送り墓地の「ジャンク」1体とシンクロ召唤できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.