FANDOM


Judgment Dragon
裁きの龍(ジャッジメント・ドラグーン)
JudgmentDragon-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Rồng Phán Xét
 Tên Nhật (Kana)
裁きの龍
ジャッジメント・ドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 裁きの龍
ジャッジメント・ドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Jajjimento Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Judgment Dragoon
 Tên Hàn 저지먼트 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2600
 Mã số 57774843
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.