Jizukiru, the Star Destroying Kaiju
(かい)(せい)(かい)(じゅう)ジズキエル
JizukirutheStarDestroyingKaiju-MP16-EN-R-1E.png
 Tên Việt Jizukiru, Lạc Diệt Thú Bộc Tinh
 Tên Nhật (Kana)
かい
せい
かい
じゅうジズキエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
せい
かい
じゅう
ジズキエル
 Tên Nhật (rōmaji) Kaisei Kaijū Jizukieru
 Tên Hàn 괴성파괴수 지즈키엘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2600
 Mã số 63941210
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.