Jigabyte
ジゴバイト
Jigabyte-SECE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ジゴバイト
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 200
 Mã số 40894584
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.